LOGIN

STIP VSO Utrecht
Europalaan 89 
3526 KP Utrecht
T 030-2148014
E info@stipvso.nl
W www.stipvso.nl

STIP VSO Utrecht zijn 
samenwerkende scholen
voor Voortgezet Speciaal
Onderwijs (VSO ZML),
bestemd voor leerlingen
van 12 tot en met 18 jaar
met een cognitieve 
beperking in de regio 
Utrecht.PARTNERS


 

 

Gezinswerkers Stedelijk VO team

Bij het VO-team kunnen jongeren en hun gezin terecht met vragen rond opvoeden en opgroeien, echtscheiding, werkloosheid, huiselijk geweld, psychosociale problemen, schulden, eenzaamheid, overlast en meer. Het doel van de ondersteuning is het versterken van hun eigen oplossend vermogen in hun directe omgeving, waardoor kinderen gezond en veilig opgroeien en zich voldoende kunnen ontwikkelen.

 

Het VO team  vervult naast het gezinswerk ook de rol van kernpartner van de school.

De andere kernpartners zijn; begeleider Passend Onderwijs, de leerplichtambtenaar en de jeugdarts. Daarin is het uitgangspunt, 1 gezin 1 plan.

Elleke van Eek;e.eek@buurtteamsutrecht.nl 06-16247202.

Stephanie van der Haar; s.van.de.haar@buurtteamsutrecht.nl   06-38462685

 

Jeugdarts
In principe worden alle leerlingen op STIP VSO minimaal één keer bij de jeugdarts (schoolarts) opgeroepen voor een periodiek geneeskundig onderzoek. Leerlingen, hun ouders/verzorgers of docenten kunnen ook zelf een onderzoek of een gesprek aanvragen. Dit kan bijvoorbeeld zijn vanwege bezorgdheid over groei en ontwikkeling of het algemeen functioneren. De jeugdarts wordt ook ingeschakeld als een leerling vaak ziek is, of als we ons zorgen maken over de gezondheid van een leerling. De jeugdarts van STIP VSO is Veronique van Ham Borawitz. U kunt een afspraak met haar maken middels het telefoonnummer: 030 - 286 3030 of 030 - 286 3300.

 

Samenwerkingsverband STERK VO

Op 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Concreet betekent dit dat de scholen voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs bij het samenwerkingsverband voor Voortgezet Onderwijs zijn aangesloten.

We bieden  dieptezorg op het reguliere voorgezette onderwijsaanbod. STIP VSO  valt onder het samenwerkingsverband Sterk VO. Op de website www.sterkvo.nl kunt u meer lezen over de manier waarop Passend Onderwijs invulling krijgt.

 


Specifiek aanbod fysiotherapie en logopedie

Op school houden enkele fysiotherapeuten en logopedisten hun praktijk. Als leerlingen dit nodig hebben kunnen zij behandeld worden door een van hen. Dit loopt via de verzekering van de ouders. Aanmeldingen lopen via contact met de leerkracht. De school heeft een logopedist in dienst die zich naast screening (t.b.v. doorverwijzing logopedie praktijk)  richten op ondersteuning ontwikkeling van de mondelinge taal  en totale communicatie binnen het onderwijs.

 

Tand-wiel

Instelling bevordering van de Jeugdtandzorg Tand-wiel B.V.

Tand-wiel Jeugdtandverzorging bezoekt onze school met de Dentalcar (tandartsbus) voor de halfjaarlijkse controle en/of behandeling van de kinderen die bij Tand-wiel zijn aangemeld. De kinderen worden zoveel mogelijk door hetzelfde team (tandarts + assistent) gecontroleerd/behandeld.

Om ervoor te zorgen dat de behandeling zo min mogelijk een belasting is voor uw kind nemen we extra tijd om te wennen, de behandeling in stappen op te bouwen en alles goed uit te leggen.Het tijdstip en de volgorde van behandeling wordt zo goed mogelijk, in overleg met de school-/groepsleiding, vastgesteld en vanzelfsprekend houden we hierbij rekening met het vaste dagprogramma van de klas/groep.

 Deze service wordt geheel betaald door uw ziektekostenverzekeraar omdat kinderen tot 18 jaar vallen onder de basisverzekering. U hoeft er dus niets voor te betalen.Wel wordt aan de ouders gevraagd om toestemming te verlenen voor onderzoek en behandeling bij Tand-wiel Jeugdtandverzorging. Aanmeldingsformulieren kunt u via de administratie van de school verkrijgen.


Protocol medisch handelen

Het kan voorkomen dat uw kind extra, medische zorg nodig heeft.

Als uw kind ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat het kind naar huis moet. Dat gebeurt uiteraard altijd na overleg met ouders. Ook wanneer het toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is, zal dat in overleg met ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren.

Als uw kind regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, overlegt u dat met de leerkracht en/of directeur. Onze medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen, ouders blijven verantwoordelijk voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat samen vast, zodat er geen misverstanden kunnen bestaan.

Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname, dan kunnen en mogen wij deze zorg niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze medewerking als u dat zelf, of anderen door u aangewezen, tijdens schooltijden bij ons op school komt doen.

Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol medische handelingen op scholen PCOU Utrecht.

Ouders van leerlingen waarvan de leerkrachten worden gevraagd medicatie toe te dienen beschrijven dit in het protocol medisch handelen.  

Het protocol vindt u hier.

Bijlagen protocol 1-5

Bijlage 6

 

 

Special Heroes

Is er op gericht om leerlingen in het speciaal onderwijs zelf te laten ervaren hoe leuk sporten en bewegen is. Kennismakingsprogramma’s worden als clinics aangeboden binnen de sporturen van school.

Vanuit deze ervaring kunnen leerlingen lid worden van een sportvereniging waarbij een speciaal aanbod voor onze leerlingen geboden wordt.

 

Beweegwijs

Beweeg Wijs zet zich in om beweging in het (speciaal) voortgezet onderwijs te stimuleren door het bieden van een kern­concept op het gebied van vrijetijdsbesteding. De methode van Beweeg Wijs speelt in op belangrijke vrije beweegmomenten van leerlingen. Hiervoor heeft Beweeg Wijs een uniek kleurconcept ontwikkeld, waarin leerlingen beter leren samen bewegen in een uitdagende en gestructureerde omgeving. Het schoolplein van de nieuwe locatie van STIP VSO Utrecht is geheel in samenwerking met beweegwijs ontworpen en ingericht.

Het team is getraind om de leerlingen te begeleiden tijdens de pauzes vanuit de beweegwijsmethodiek; Dit is een kleurenmethodiek voor het (speciaal) voortgezet onderwijs om alle activiteiten te laten aansluiten bij de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen.

 

Leerplicht  Klink op de link.


BSO

Voor leerlingen van 4 tot 12 jaar kunt u terecht op de Rafaëlschool aan het Attleeplantsoen / Lanslaan. Zie ook www.rafaelschool.nl of bij de Herderschêeschool an de Stauntonstraat. zie www.herderscheeschool.nl